DOC cd reviewah unleash inzane SLIT dizz -DIZGRACE!!!

wuz da :doc: tryin tho?

doez he EVA try? 8)

Perhapz I wuz being a bit ruff on da :doc:.
Liztening to hiz rec now, itz actually very good.

da busoni piano roll of da DJ takez speed to a new level