banished to the sl*w world

da fuckin mart/kritty tagteam

hahahaha i haff nevah read thoze 2 namez in tha zame zentence befo

daim :ho:

tiz not a zentence

fauzt juz add da :ziff: embellishmentz fo yo TE10 n everything vil be ok

8)