can't see some topics sheeeyaat

Sheeyat! I wanna join, I’mma gud at tha playin sl*w!

u haff cum 2 da rite place 8)

Tru I iz da tru onlinah 8)